Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
Thông tin khách hàng

Danh sách khách hàng đã sử dụng hệ thống Phần mềm QUẢN LÝ ĐÀO TẠO EduManager

1/ Đại học Dân lập Hải Phòng: quản lý tổng thể

2/ Học viện Quản lý giáo dục: quản lý tổng thể

3/ Học viện Tài chính: phân hệ lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB niên chế, cổng thông tin Học viện, tra cứu thông tin học viên, sinh viên, tra cứu điểm, tra cứu thông tin và kết quả tuyển sinh, tra cứu sinh viên tốt nghiệp, Quản lý nghiên cứu khoa học, Quản lý ngân hàng câu hỏi - đề thi - thi trắc nghiệm, quản lý thanh toán khối lượng công tác,...

4/ Đại học Thủy lợi: phân hệ lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB niên chế