Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN LÝ VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

- Cho phép định nghĩa điều kiện làm tốt nghiệp, điều kiện được làm luận văn / đồ án tốt nghiệp

- Xét duyệt danh sách sinh viên được làm tốt nghiệp, danh sách sinh viên được làm luận văn / đồ án tốt nghiệp (tự động)

- Cập nhật điểm thi tốt nghiệp, điểm bảo vệ luận văn / đồ án tốt nghiệp

- Xét tốt nghiệp (tự động)

- Tổng hợp danh sách sinh viên được làm tốt nghiệp, danh sách sinh viên được làm luận văn / đồ án tốt nghiệp

- Tổng hợp danh sách sinh viên được tốt nghiệp

- Cấp phát bằng tốt nghiệp

 
PHÂN HỆ CHÍNH