Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ
- Cho phép đăng ký / hủy lớp theo học theo 2 giai đoạn: đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung
- Hệ thống đăng ký tự động kiểm tra các điều kiện về đăng ký như: điều kiện tiên quyết, trước – sau, song hành,…
- Cố vấn học tập có thể duyệt kết quả đăng ký và gợi ý cho sinh viên về việc đăng ký các học phần
- Cho phép đăng ký học lại
- Cho phép sinh viên xem chương trình đào tạo, xem kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – kỷ luật, xem quá trình đóng học phí, học bổng và các khoản phí khác,…
- Cố vấn có thể đăng ký học cho sinh viên
- Thống kê kết quả đăng ký theo lớp, môn
- Thống kê các môn đủ điều kiện / không đủ đều kiện mở lớp
....
 

 

 
PHÂN HỆ CHÍNH