Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Phân hệ quản trị hệ thống:
+ Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng hệ thống
+ Phân quyền sử dụng theo chức năng, theo vai trò và theo dữ liệu
+ Người sử dụng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, cố vấn học tập và sinh viên
+ Cho phép thiết lập các tham số hệ thống
+ Cho phép bật tắt chế độ ghi nhật ký và tra cứu nhật ký hệ thống
+ Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu
 
PHÂN HỆ CHÍNH