Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
PHÂN HỆ LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
+ Xây dựng và quản lý chương trình khung
+ Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo theo Khóa / hệ / ngành
+ Lập kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết trong suốt 1 năm học hoặc 1 học kỳ
+ Thiết lập ràng buộc cho các chương trình đào tạo: điều kiện tiên quyết, điều kiện trước sau, điều kiện song hành, môn học thay thế,....
......
 
PHÂN HỆ CHÍNH